پروژه پانسیون بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام – نجف الشرف